Odstąpienie od umowy

Masz prawo skorzystać z czternastodniowego terminu do zwrotu towaru bez podania przyczyny odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli chcesz odstąpić od umowy pamiętaj, aby do przesyłki oprócz paragonu dołączyć wypełniony formularz Adresat:

AS System ul. M. Grażyńskiego 12 43-300 Bielsko- Biała

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data

(*) niepotrzebne skreślić

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel