Zasady dotyczące zwrotów

Masz prawo skorzystać z czternastodniowego terminu do zwrotu towaru bez podania przyczyny odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli chcesz odstąpić od umowy pamiętaj, aby do przesyłki oprócz paragonu dołączyć wypełniony formularz Adresat:

AS System ul. Bielska 88 43-392 Międzyrzecze Górne

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data

(*) niepotrzebne skreślić

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel